CPU+메인보드 특가
컴퓨터 부품
컴퓨터 주변기기
모니터
프린터
소모품
미니PC/베어본
휴대폰
ATX(일반)파워 (378)M-ATX(미니)파워 (13)TFX-파워 (7)SFX-파워 (2)
리던던트 (1)기타 (1)
Classic II 500W +12V Single Rail 85+
ATX 파워 / 정격 500W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 37.5A / 4핀 IDE x3 / SATA x6 / 6+2핀 PCI-E x2 / 보조8핀 커넥터 / 보조4핀 커넥터 / FDD 커넥터 / 대기전력 1W / 플랫케이블 / 80 PLUS / 스탠다드 / 무상 6년 /
44,000
Classic II 600W +12V Single Rail 85+
ATX 파워 / 정격 600W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 45A / 4핀 IDE x4 / SATA x6 / 6+2핀 PCI-E x2 / 보조8핀 커넥터 / 보조4핀 커넥터 / FDD 커넥터 / 대기전력 1W / 플랫케이블 / 80 PLUS / 스탠다드 / 깊이$140mm / 무상 6년 /
54,000
SF-650F14MT LEADEX SILVER
ATX 파워 / 정격 650W / 표기 650W / 20핀+4핀 / 140mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 케이블 연결식 / 대기전력 1W / 80 PLUS / 실버 / 무상 7년 / 4핀 IDE x3, SATA x6, 8핀(6+2) PCI-E x4, 보조8핀(4+4) x1
87,800
EcoMax 500W 83+
ATX 파워 / 500W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / +12V 다중레일 / 20A, 20A / 4핀 IDE x3 / SATA x4 / 6+2핀 PCI-E x2 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 대기전력 1W / 깊이$140mm / 무상 3년
31,000
HYPER K 600W 80PLUS Standard 230V EU
ATX 파워 / 정격 600W / 표기 600W / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / 80 PLUS / 스탠다드 / 무상 5년
53,000
HYPER K 700W 80PLUS Standard 230V EU
ATX 파워 / 정격 700W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 53A / 4핀 IDE x2 / SATA x8 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / FDD 커넥터 / 80 PLUS / 스탠다드 / 무상 5년
70,000
HCG-850M LED 모듈러 80PLUS 브론즈
ATX 파워 / 정격 850W / 20핀+4핀 / 135mm LED 팬 / 1개(팬) / 깊이$170mm / +12V 다중레일 / 40A, 40A / 4핀 IDE x6 / SATA x9 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 보조8핀 커넥터 / FDD 커넥터 / 케이블 연결식 / 프리볼트 / 80 PLUS 브론즈 / 무상 5년
205,000
LEGEND Modular 800W 80Plus 브론즈
ATX 파워 / 표기 800W / 정격 800W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / Reform 케이블 / 케이블 연결식 / 80 PLUS / 브론즈 / 무상 3년 / 4핀 IDE x4, SATA x8, 8핀(6+2) PCI-E x2, 보조8핀(4+4) x2, FDD x1
67,000
0